Odložení otevření výstavy


V souladu s aktuálními opatřeními proti šíření covid-19 jsme nuceni odložit zahájení výstavy 13 kilometrů objevů na neurčito. Vernisáž plánovaná na 21. 10. tedy neproběhne. Výstava je nicméně stále v přípravě dle původního plánu. O novém termínu vernisáže a zpřístupnění výstavy veřejnosti vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

13km objevů odloženo

Uzavření muzea


V souladu s usnesením vlády ze dne 8. 10. 2020
budou všechny provozy muzea od 12. 10. do 25. 10. 2020 veřejnosti uzavřeny.


O náhradních termínech plánovaných akcí vás budeme informovat.

zákaz vstupu

Záznam koncertu k 400. výročí bitvy na Bílé hoře


Přinášíme vám kompletní záznam koncertu, který proběhl v kostele sv. Gotharda ve Slaném v sobotu 12. září u příležitosti Dnů evropského dědictví.

13 kilometrů objevů


vernisáž výstavy, 21. října v 18 hodin, hlavní budova muzea - zahájení výstavy odloženo

V září vrcholí příprava velké archeologické výstavy
Třináct kilometrů objevů, která bude zahájena ve středu 21. října v 18 hodin a představí unikátní nálezy ze severního obchvatu města Slaného přilehlých obcí (Blahotice, Dolín, Vítov, Luníkov, Ješín a Velvary). Co na výstavě budete moci spatřit?

Ne všechny lidské činnosti zanechají viditelné stopy a většina z nich nenávratně zmizí. Ty zbylé ale mohou napovědět, jak lidé v minulosti žili. Jak vypadaly jejich domy a vesnice, jak hospodařili a jak pohřbívali své mrtvé? Od srpna 2018 do dubna 2019 proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum v průběhu výstavby silnice I/16 ze Slaného do Velvar. Během několika měsíců bylo prozkoumáno více než 2500 archeologických situací na téměř 13 kilometrech trasy.

Nejstarším nálezem z výzkumu je kamenný nástroj z mladého paleolitu (40 000—10 000 př. n. l.), který byl však objeven u Ješína v daleko mladším hrobě kultury zvoncovitých pohárů (2 500—2 200 př. n. l.) z konce doby kamenné. Z té samé doby pocházelo i pohřebiště, odkryté mezi Ješínem a Hobšovicemi, dosud největší v Čechách. Na stejném místě pohřbívali později své mrtvé Keltové v době laténské (500 let př. n. l. - 0).

Na návrší nad Vítovem a v jeho okolí odhalil výzkum stopy rozsáhlých sídlišť, vybudovaných zdánlivě daleko od vodního zdroje. Terénní práce však odkryly významné prameniště zaniklého potoka, který byl zdrojem vody pro obyvatele zdejších osad, od doby bronzové až po dobu římskou, kdy se zde brzy po přelomu letopočtu usídlili germánští osadníci.

Větší slovanskou vesnici z raného středověku na břehu Červeného potoka u Velvar připomínají pozůstatky domů s kamennými píckami a hlubokými zásobními jámami. V těsné blízkosti Velvar pak byly odhaleny kulturní vrstvy z vrcholného středověku a novověký mlýnský náhon.

Velké množství objevených předmětů a archeologických situací, prozkoumaných a zdokumentovaných často za nelehkých pracovních podmínek, představuje spolu s odebranými vzorky zdroj velmi cenných poznatků o minulosti lidí a krajiny nejen na Slánsku. Více na vás čeká na naší velké archeologické výstavě, která potrvá do září 2021.
Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

13km objevů odloženo


Zemřel František Hofman


S hlubokým zármutek vám oznamujeme, že v neděli 13. září 2020 nás navždy opustil známý slánský pedagog, hudebník, organizátor a dlouholetý středoškolský profesor František Hofman. Byl rovněž stálým spolupracovníkem našeho muzea, zejména při pořádání a uvádění koncertů Kruhu přátel hudby. Poslední rozloučení proběhne tento čtvrtek 17. září v 13 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově muzea.

Hofman

Bitva u Rakovníka 1620


přednáška, středa 16. září 2020 od 17 hodin, malá galerie

Přednáška
Mgr. Kateřiny Blažkové z Muzea T. G. M. Rakovník připomene letošní výročí porážky českého stavovského povstání v prvních letech třicetileté války.

Město Rakovník a jeho blízké okolí se ve dnech 27. října až 5. listopadu roku 1620 stalo svědkem a přímým účastníkem opakovaných, ale nevýrazných vojenských střetů znepřátelených císařsko-ligistických a stavovských vojsk. Právě odtud se po nerozhodném výsledku vydaly obě armády na vyčerpávající cestu ku Praze, připomínající nesmyslnou honičku, během níž se dokonce stavovské vojsko císařským na jeden den zcela ztratilo kdesi v křivoklátských lesích, aby je pak o den předběhlo a do Prahy dorazilo už 7. listopadu 1620 večer. Na
Bílé hoře během několika málo odpoledních hodin v neděli 8. listopadu 1620 nejspíš právě kvůli absolutnímu vyčerpání a demotivaci stavovských vojáků bylo rozhodnuto o konci českého stavovského povstání a začátku dlouhotrvajícího celoevropského válečného konfliktu – třicetileté války. O tom, jak by se situace vyvíjela, pokud by se u Rakovníka podařilo svést rozhodující bitvu, můžeme jen spekulovat. Faktem je, že v průběhu desetidenních bojů se ani jedna strana nenechala vyprovokovat k otevřené bitvě, a tak došlo u Rakovníka spíše ke zdržení a prodloužení nervozity vojsk z blížící se zimy. Padlé můžeme zřejmě počítat jen na desítky, maximálně stovky. Mezi raněnými byl i velitel císařského vojska hrabě Buquoy. Zajímavostí je, že se na situaci do města přijel podívat sám „zimní král“ Fridrich Falcký, jehož pobyt v Rakovníku však zůstal nezmapován, což vypovídá o snaze města se ke své loajalitě ke stavovskému povstání po vítězství Habsburků raději nehlásit.

plakat přednáška bitva u rakovníka blažková září 2020

Slaný 1620 - Koncert k 400. výročí bitvy na Bílé hoře


kostel sv. Gotharda ve Slaném, sobota 12. září 2020 od 17 hodin

Komentovaný koncert v
kostele sv. Gotharda ve Slaném představí tvorbu významného skladatele a varhaníka Charlese Luythona, který působil na dvoře císaře Rudolfa II. a jeho vrstevníků. Akce představuje návrat mimořádně cenného tisku Luythonových skladeb do slánského kostela, kam byl tento exemplář zakoupen po svém vydání roku 1609. Kniha byla po staletích znovu objevena a bude poprvé vystavena veřejnosti.

Koncert současně připomíná trojí výročí roku 1620:
bitvu na Bílé hoře, před níž město Slaný zaznamenalo hospodářský a kulturní rozkvět, dále úmrtí Charlese Luythona (2. 8. 1620) a konečně počátek kavalírské cesty Jiřího Adama z Martinic, jemuž byl kmotrem sám Rudolf II.

Vystoupí vokální soubor
Dyškanti pod vedením Martina Horyny, který zahraje též na varhany. Komentář Petr Daněk a Jan Čečrdle. Vstupné je dobrovolné.

Akce je součástí programu
Dnů evropského dědictví.

Slaný 1620 koncert plakát

Hejtmančin úřední den v regionu


úterý 8. září 2020 od 10 do 14 hodin, průčelí hlavní budovy muzea

Středočeský kraj pořádá setkání hejtmanky s občany. Setkání proběhne v podloubí v průčelí muzea, za nepřízně počasí v malé galerii v přízemí.

HUD_SLANY_851x315

Změna otevírací doby


Upozorňujeme návštěvníky, že vzhledem k probíhajícímu Staročeskému jarmarku v naší pobočce v Třebízi bude hlavní budova muzea ve Slaném po celou sobotu 29. srpna 2020 uzavřena.

Staročeský jarmark 2020


sobota, 29. srpna 2020, 9—16 hodin, statky čp.1 a 2 v Třebízi

Poslední srpnovou sobotu proběhne v Národopisném muzeu v Třebízi již 12. ročník Staročeského jarmarku. Ani letos nebudou chybět pestré stánky s nabídkou rukodělných výrobků a přírodních produktů, ukázky řemesel a lahodné občerstvení. Program pro děti bude letos navíc doplněn o divadelní loutkoherecké představení. Atmosféru bude tradičně dokreslovat živá lidová hudba. Vstupné na jarmark zahrnuje i možnost navštívit stálé expozice muzea včetně dalších objektů na třebízské návsi s poutavým komentářem paní průvodkyně.

plakat-final-jsrmark-2020

Zemřel PhDr. Karel Křesadlo


S hlubokým zármutek vám oznamujeme, že ve středu 29. července 2020 nás navždy opustil slánský rodák, historik a archivář PhDr. Karel Křesadlo (*1944), který významně přispěl k poznání dějin města Slaného v období husitství a renesance.

Po absolvování střední Všeobecně vzdělávací školy ve Slaném v roce 1962 nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval obor Archivnictví. Zde absolvoval v roce 1969 s diplomovou prací Městské knihy, kancelář a správa ve Slaném v polovině 16. století. Titul PhDr. obdržel v roce 1984 na Masarykově univerzitě v Brně. Jako odborný archivář nastoupil do Státního okresního archivu v Jihlavě, jehož ředitelem se stal v roce 1978. Ve funkci zůstal až do roku 1996, kdy ho zastihla vážná nemoc. Odborným zaměřením Karla Křesadla byla regionální historie Slaného a Jihlavska. Z publikovaných prací pro slánský region můžeme zmínit Slaný od prvních zpráv do Bílé hory, Z kšaftů slánských měšťanů 16. století či Město Slaný za husitství. Karel Křesadlo vedle publikační činnosti často přednášel a zabýval se další kulturně osvětovou činností. Na podzim r. 2016 održel Cenu Vlastimila Kybala.

křesadlo (kopie)
křesadlo parte (kopie)